Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka prywatności Sklepu Titikoko.pl

I. Informacje ogólne

 1. Informacje ogólne. Niniejszy dokument jest polityką prywatności przyjętą przez Titi Koko Joanna Marynowska, Magdalena Woźnicka Spółka Cywilna i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od Klientów Sklepu za pośrednictwem strony: www.titikoko.pl
 2. Dokument Polityka Prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Jak również wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Sklep znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 3. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych zebranych od Klientów Sklepu jest Titi Koko Joanna Marynowska, Magdalena Woźnicka Spółka Cywilna z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Jankowskiej 16, 62-100 Wągrowiec, posiadającą NIP: 7662003165 oraz REGON: 387206003.

II. Podstawa, cel i zakres przetwarzania czyli jakie dane gromadzimy, po co i w jaki sposób przetwarzamy

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot danych.
 2. W Sklepie Administratora znajdującym się pod adresem https://www.titikoko.pl są gromadzone w sposób dobrowolny następujące dane osobowe użytkowników Sklepu: imię, nazwisko, firma (opcjonalnie), adres, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, treść zapytania oraz ew. dołączone załączniki. Dane zebrane z wykorzystaniem formularza kontaktowego gromadzone są w celu: wysyłania odpowiedzi na otrzymane zapytania i prośby, opracowania przesłanych wniosków i uwag, zarządzania i realizacji zobowiązań wynikających z umów, które wiążą Administratora danych z gościem Sklepu, przewidywania i rozwiązywania trudności związanych z dostarczonymi użytkownikowi strony produktami i usługami. Gość Sklepu może również dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych danych tj. adresu e-mail, w celu realizacji marketingu indywidualnego Administratora danych osobowych.

III. Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Sklepu

 1. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony będą: działający w charakterze procesora danych dostawcy usług IT, firmy kurierskie dostarczające towar zakupiony w Sklepie, podmioty obsługujące płatności online. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzania zawartej zgodnie z art. 28 RODO.
 2. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Sklepu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, lub gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 3. Administrator gromadzi logi Sklepu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Sklepem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep.

IV. Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  (a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
  (b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  (c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO).
 6. Prawo do sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres sklep@titikoko.pl:
  (a) Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia przez formularz kontaktowy, lub który został podany w treści zgody wyrażonej w trakcie wizyty w salonie.
  (b) Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Administratora danych, listu poleconego zawierającego takie żądanie.
 8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

V. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

 1. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku Klientów.
 2. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za czynności dokonane przez osoby niepełnoletnie. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

VI. Zabezpieczenia

 1. Sklep zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
 2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:
  (a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
  (b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
  (c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Sklepu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).
  (d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

VII. Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

 1. Niektóre obszary i funkcje Sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

VIII. Cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).
 2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

IX. Zmiana polityki prywatności

 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

X. Kontakt

 1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, uprasza się o kontakt pod adresem: sklep@titikoko.pl.