Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka prywatności Sklepu Titikoko.pl

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument jest Polityką Prywatności przyjętą przez Titi Koko Joanna Marynowska, Magdalena Marynowska Spółka Cywilna i dotyczy zasad korzystania ze strony: www.titikoko.pl
 2. Przez pojęcia użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć:
  (a) Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym www.titikoko.pl; 
  (b) Użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
  (c) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu;
  (d) Administrator - właściciel Serwisu i Administrator danych osobowych Użytkowników - Titi Koko Joanna Marynowska, Magdalena Marynowska Spółka Cywilna z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Jankowskiej 16, 62-100 Wągrowiec, posiadająca NIP: 7662003165 oraz REGON: 387206003;
  (e) Polityka Prywatności - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.
 3. Polityka Prywatności jest:
  (a) wyrazem dbałości o prawa Użytkowników korzystających z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu; 
  (b) opracowana na podstawie przepisów prawa.
 4. Celem Polityki Prywatności jest w szczególności:
  (a) poinformowanie Użytkowników o zasadach przetwarzania i ochrony ich danych osobowych, które podają podczas korzystania z Serwisu;
  (b) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa.
 5. W Polityce Prywatności zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  (a) ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);
  (b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);
  (c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) - dalej RODO wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 6. Administrator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu ma obowiązek zapoznać się z Polityką Prywatności.
 8. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją treści Polityki Prywatności.

II. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu wymagane jest, aby Użytkownik:
  (a) posiadał urządzenie umożliwiające dostęp do internetu (telefon, tablet, komputer, itp.); 
  (b) miał dostęp do internetu;
  (c) korzystał z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies;
  (d) posiadał aktywny adres poczty elektronicznej.
 2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa wyżej wiążą się opłaty, to ponosi je Użytkownik.
 3. Administrator nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu.
 4. Administrator przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Ze względu na publiczny charakter sieci internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora należytej staranności. Administrator będzie dokładał wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed zagrożeniami, jednak apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług. 

III. Podstawa, cel i zakres przetwarzania, czyli jakie dane gromadzimy, po co i w jaki sposób przetwarzamy

 1. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników może przetwarzać zgodnie z:
  (a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
  (b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - tj. prawnie uzasadniony interes Administratora - do obrony ewentualnych roszczeń;
  (c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - tj. na podstawie zgody właściciela danych.
 2. Administrator przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, do których dane zostały podane i przez okres niezbędny do ich realizacji lub do momentu cofnięcia zgody (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 3. W Serwisie gromadzone są dane osobowe Użytkowników podawane w sposób dobrowolny:
  (a) w formularzu kontaktowym w celu wysyłania odpowiedzi na otrzymane zapytania i prośby, opracowania przesłanych wniosków i uwag; 
  (b) podczas dokonywania zakupów produktów oferowanych przez Administratora w celu zarządzanai i realizacji zobowiązań wynikających z zawartej z Klientem umowy, w tym informowania o przewidywaniach związanych z dostarczeniem Klientowi produktów;
  (c) po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera w celu realizacji marketingu indywidualnego Administratora.

IV. Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Serwisu?

 1. Dostęp do danych osobowych mają tylko uprawnione przez Administratora osoby zajmujące się obsługą Serwisu, które zostały zobowiązane do zachowania danych w poufności .
 2. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu będą działający w charakterze podmiotu przetwarzajacego: dostawcy usług IT, firmy kurierskie dostarczające Klientom towar, podmioty obsługujące płatności online. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia zawartej zgodnie z art. 28 RODO.
 3. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, lub gdy udostępnianie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 4. Administrator gromadzi logi Serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

V. Uprawnienia Użytkowników

Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  (a) kiedy dane są nieprawidłowe - na czas ich poprawy; 
  (b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  (c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 5. Prawo do przenoszenia danych - zgodnie z art. 19 RODO.
 6. Prawo do sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania:
  (a) na adres sklep@titikoko.pl - żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysałne z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia przez formularz kontaktowy; 
  (b) drogą listowną - wysyłając na adres korespondencyjny Administratora list polecony zawierający takie żądanie.
 8. Zgodnie z przepisami prawa, Administrator w ciągu miesiąca udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań.
 9. Administrator dba o ochronę przetwarzanych przez siebie danych, a Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

VI. Zabezpieczenia

 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mając na celu ochronę podanych danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.
 2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie podane dane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:
  (a) opracował i wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie;
  (b) powierzając do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom, wymaga od nich zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, co potwierdzają poprzez podpisanie stosownych umów powierzenia;
  (c) w celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych ( protokół SSL).

VII. Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

 1. Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

VIII. Cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).
 2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

IX. Obowiązywanie Polityki Prywatności

 1. Administrator udostępnia treść Polityki Prywatności poprzez umieszczenie jej na stronie Serwisu.
 2. Polityka obowiązuje od dnia jej publikacji.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności w Serwisie i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

X. Kontakt

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu pod adresem elektronicznym: sklep@titikoko.pl
 2. Administrator odniesie się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.
 3. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Administratorem, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania drogą elektroniczną na adres: sklep@titikoko.pl